Vakfı Senedi

Giriş:

Fertlerin hayatta iken ve ölümünden sonra da devamını arzuladıkları hayır ve sevaplara nail olmak düşüncesiyle; taşınır ve taşınır ve taşınmaz mallarını, sırf kendi rıza ve bildirimleri ile şahsi mülkiyetlerinden çıkararak yine kendileri tarafından tayin ve tesbit olunan şartlar dahilinde hizmetlerin görülmesi, yaşatılması ve bu hizmetlerin müesseseleştirerek yapılmasının uygun olacağı inancı ile kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılacak çalışmalarda bilgi birikimlerine yardımlaşma ve dayanışma ilkelerine katkıda bulunmak maksadı Avrupa – Asya Türk Kültür, iktisat ve Sosyal Araştırmalar Vakfı kurma ve milletimizin yararına sunma imkan ve fırsatına eriştiğimiz için şükrediyor ve şeref duyuyoruz.

Bizler, kurucular olarak temelinde Allah rızası, hayır duygusu ve insan sevgilisi yatan vakfımızın kuruluşunda yardımlarını esirgemeyen ilgililere, gelecekte yardım etmek ve katkıları ile destek olacak hayırsever vatandaşlarımıza ve dost insanlara, vakfı yönetecek, yaşatacak ve geliştirip yüceltecek yönetici ve sonraki nesillere şükranlarımızı sunuyoruz.

MADDE 1. KURULUŞ:

Vakfın adı: Avrupa – Asya Türk Kültür, iktisat ve Sosyal Araştırmalar Vakfı. Vakfın adının kısa yazılışı “AVRASYA BİR VAKFI” dır. Bu ad altında tüzel kişiliği haiz bulunmak ve bu vakıf resmi senedindeki gayeleri benimsemek, burada yazılı kurallara göre yönetilmek üzere bundan sonra bu senette kullanılacak olan vakıf kelimesi ile yalnız bu vakıf kasd ve ifade edilecektir.

MADDE 2. MERKEZ VE ŞUBELER:

Vakıf merkezi İstanbul’dadır. Vakfın yazışma adresi “Fatih Mahallesi Dalyan Sokak Dalyan Apartmanı No 23 (A blok zemin kat) Küçükçekmece / İstanbul” şeklindedir.

Vakıf senedinde yer alan hükümler uyarınca yurt içinde ilgili mercilerin izni ile şubeler açabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Dışişleri Bakanlığının ve diğer ilgili mercilerin izni ile yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin görev ve yetkileri, şube açılmasına dair Mütevelli Heyeti kararlarında belirtilir.

MADDE 3. VAKFIN GAYESİ:

Vakıf; Türk toplumunun maddi ve manevi yönleriyle ekonomik sosyal ve kültürel değerlerini, temas halindeki ve diğer toplumlara olan alıcı ve verici özelliklerini ve dikkate alarak araştırmak; sağlıklı ve daha gelişmiş bir yapıya doğru gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını temin etmek; milli şuura Sahip örf ve adetlerine bağlı inançlı bir nesil ve yetişmek; Türkiye Türkçesinin diğer Türk lehçeleri, kelime ve deyişleriyle zenginleştirerek Türk devletleri arasında ortak bir Türkçenin teşekkülüne, işde, dilde ve kültürde birliği sağalamaya hizmet etmek; Türk Milli ve manevi kültür unsurlarının gelecek nesillere, doğru şekillerde aktarılması için çalışmalar yapmak, yapılanlara maddi ve manevi katkılarla destek olmak üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Vakıf bu gayeleri gerçekleştirmek üzere:

A- Vakıf; gayelerine ulaşmak için kanuni sınırlama dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış, taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet ve satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya, vakıflara ilişkin kanun hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve feragat etmeye, gelirlerini almaya, harcamaya, vakıf gayelerine benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, gayelerine uygun harcayacağı gelirlerini artırmak içın para yada mal varlığına dahil değerler ile şirketler kurmaya, şirketlere katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna , rehin ve ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır yada taşınmaz mallarının rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, vakıf gayelerini vermeye, vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli görülen taşıt veya vasıtaları edinmeye, satın almaya, gerektiğinde satmaya, gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri, işletmeleri yürütmeye, Türk Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

B- Gayeye uygun olarak öncelikle Osmanlı Müesseseleri ve çalışma sistemleri üzerine ilmi ve tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, yerli ve yabancı ilmi araştırma kurumları ve araştırmacılarla irtibat ve işbirliğine geçerek gerektiğinde ayni ve nakdi yardımlar da yaparak tamamlanan Tez ve metinleri inceletip neşretmek,

C- Yerli ve yabancı ilim adamları, yazarlar ve araştırma yapan müesseselerle münasebetler Kurmak suretiyle, seminerler, konferanslar, kongreler, tartışmalı toplantılar, mükâfatı yarışmalar, seyahatler, sergiler, fuarlar düzenlemek veya bu tür faaliyetler düzenleyen kuruluşlara katılmak veya İşbirliğine girmek,

D- özel radyo, televizyon ve her türlü basın yayın organları kurmak, işletmek veya kurulu olanlara iştirak etmek, Bu yönde programlar hazırlamak veya finanse etmek,

F- Vakıf gayesine uygun çalışmalar yapan araştırmacı, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine, kabiliyetli orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine imkanlar ölçüsünde yurt içi ve yurt dışı burs ve krediler tahsis etmek,

G- Her türlü eğitim müesseselerinin müfredatına demokrasi ve milli birlik anlayışını yerleştirecek ders ve programların konulmasına çalışmak,

H- Çevre koruma ve geliştirme fikrinin toplumda güçlenmesi, daha sağlıklı bir çevreye sahip çıkılması için faaliyetlerde bulunmak veya bu tür faaliyetlerde bulunanları desteklemek;

I- Ana faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü yazılı ve sözlü yayımda bulunmak, gazete, dergi, broşür v. b. çıkarmak;

i- Geliri vakıf gayelerini gerçekleştirmekte kullanılmak üzere, eğitim merkezleri, kültür siteleri, h er kademe okullar, kurslar, müzeler, sinema ve tiyatrolar kurmak veya aynı gayeye hizmet eden diğer vakıf, dernek ve kuruluşlarla müşterek faaliyetlerde bulunmak,

K- Türkiye’de olduğu gibi, Türkiye dışında Türkçe eğitim ve yayın yapan müessese ve basın-yayın kuruluşları ile temasa geç erek, Türkiye’nin ve Türk Kültürünün tanıtılıp yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

L – Türk örf ve adetlerinin bu günkü şekilleri ve geçmişteki yapılarının milli ve dini değerler açısından mukayeseli bir şekilde ortaya konulması, değişen sanayi toplumu ve enformasyon toplumu da dikkate alarak örf ve adetlerimizin alabileceği şekiller üzerine önceden tahminlerde bulunmak,

M- çalışkan, vatanperver, faziletli, mesleğinin ehli ve başarılı kamu görevlisi ve emeklilere maddi ve manevi destek vermek, gerekirse yurt içinde ve yurt dışında bilgi ve görgülerinin artırılması, mesleki vasıflarının geliştirilmesi için her turlu yardımı yapmak,

N- Dini ve tarihi bağlarımız bulunan Ülke halkları ile diğer dost Ülkelerin halkları arasında işbirliği ve yakınlaşmaya katkıda bulunmak,

MADDE 4. VAKFIN MAL VARLIĞI:

Vakfın ilk kuruluş varlığı kurucular tarafından nakden ödenmiş 20.000.000 tl (yirmimilyonlira) ile 30.000.000 tl (üçyüzmilyonlira) kıymetli Küçükçekmece (İstanbul) ilçesi 11 pafta -- ada 1832 parsel de kurulu binanın A-B Bloktaki asma katlı bölümün tamamı (120/384 arsa paylı, 04.05.1992 tarihli tapulu). Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ek olarak para. menkul ve gayrimenkul her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış. vasiyet veya başka sebeplerle temellük edebilir. Vasiyet ve ölüme bağlı tasarrufları kabul veya iktisap edebilir. intifa, sükna, mülkiyetin gayri ayni haklara sanıp olabilir. Bu hakları her hangi bir hukuki yolla edinebilir.

MADDE 5. VAKFIN GELiRLERi VE SARF ŞEKLi:

a- Gaye ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler.

b- Hakiki ve hükmi şahıslarca bizzat veya vasiyet yolu ile yapılacak ayni veya nakdi bağışlar,

c- Vakfın taşınır, taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat v.s. gelirler,

d- Vakfa yeni üye olacaklardan alınacak giriş aidatları,

e-Diğer gelirler,

f- Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20 si, idame masrafları ile ihtiyaçlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80 ini ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

g- Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasite, yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise; hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10 maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir. Bu oranlar Mütevelli Heyetince artırılabilir.

MADDE 6. VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları şunlardır;

a- Vakıf Meclisi

b- Mütevelli Heyeti

c- Yönetim Kurulu

d- Denetim Kurulu

e- Danışma Kurulu

MADDE 7. VAKFIN MECLİSİ:

Vakıf Meclisi,

a- Kurucular kurulu

b- Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri

c- Yönetim Kurulunca seçilecek tüzel ve özel kişilerden teşekkül eder. Kurucu üyeler, bölümleri halinde vakıfta temsil edilebilmek için yerlerine geçmesini istedikleri kişiyi Mütevelli Heyeti Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

MADDE 8. VAKIF MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Vakıf Meclisi, Mütevelli Heyet Başkanının daveti üzerine toplanır. Her toplantıya mahsus kendi arasında bir başkan, bir- başkan vekili ve iki katip seçilir. Vakıf yönetimine Vakıf faaliyetleri ve vakıf politikası hakkında tavsiyelerde bulunur.

MADDE 9. MÜTEVELLİ HEYETİ:

Mütevelli Heyeti Vakıf senedinde (kuruluş sırasında) yazılı isimler ile Vakıf kurulduktan sonra Mütevelli Heyetinin 2/3 oranı ile seçeceği yeni üyelerden teşekkül eder. Mütevelli Heyeti kendi Üyeleri arasından bir başkan ve bir ya da iki başkan vekiliseçer. Heyet en az altı ayda bir olağan toplanır. Denetçilerin oybirliği ile alacakları karar, vakıf yönetim kurulu Üyelerinin oy çokluğunun oluştuğu yazılı istek Üzerine, Mütevelli Heyet Üyelerinin çoğunluğunun vereceği karar veya başkanın isteği üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantı gündemini çağrıyı yapan taraf tesbit eder. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Başkan Protokolda vakfı temsil eder. MADDE 10. MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Vakıf Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a- Vakıf gaye, hizmet konuları ve yürütme ile görevli yönetim kurulunun önerileri hakkında karar almak.

b- Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık muhammen bütçe, faaliyet raporu ve yatırım planını müzakere ve kabul etmek.

c- Vakfın gayesi ile ilgili menkul, gayrimenkul mallar ile nakil vasıtalarının alımına karar vermek.

d- Vakıf Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini, Vakıf Meclisi Üyeleri arasından seçmek,

e- Vakfın şubelerinin açılmasına görev ve yetkilerinin belirtilmesine karar vermek.

f- Vakıf senedinde üye sayısının 2/3 nün onayı ile değişiklik yapmak, vakıfla ilgili tüzük ve yönetmelikleri karara bağlamak.

MADDE 11. VAKIF YÖNETİM KURULU

Vakıf yönetim kurulu Mütevelli Heyetince seçilecek 7 asil, 7 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir muhasip üye ve bir veznedar seçer. Yönetim kurulu Üyelerinin görev suresi 3 yıl olup yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üye tam sayısının bir fazlası ile toplanır. Kararlarını toplantıda mevcut Üyenin Yarıdan bir fazlası ile verir. Yönetim kurulu. Kararları tastikli mahsus defterlerine yazılır. İştirak eden üyeler tarafından imzalanır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa vakıf merkezinde toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına meşru bir mazereti olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üye yönetim kurulu kararı ile müstafi sayıla bilir.

MADDE 12. VAKIF YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

a) Vakıf gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli kararlar almak, vakıf mevzuatına uygun her çeşit faaliyetlerde bulunmak.

b) Mütevelli Heyetinin onayından geçmiş bütçe doğrultusunda ilgililerle harcama yetkisi vermek, vakfın bütçe tasarılarını hazırlamak.

c) Yılsonunda vakfın bilançosunu hazırlayıp, bütçe ve faaliyet raporları ile Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

d) Vakfın gayesi ile ilgili komiteler komisyonlar kurmak, çalışma programlarını hazırlamak, bu konudaki faaliyetleri kontrol edip çalışmaları değerlendirmek.

e) Vakfın çalışması ile ilgili muhabere ve muamele işlerini yürütmek, karar, demirbaş v.s. defterlerin noter tasdiklerini yaptırıp bu defter kayıtlarını mevzuata uygun tutmak ve kontrol etmek.

f) Vakıf faaliyetleri ile ilgili olarak Mütevelli Heyeti ile istişarede bulunmak.

g) Vakıf müesseselerinde görevlendirilecek personeli seçmek. Görev ve yetkilerini tespit etmek, ücretlerini tayin etmek, başarısız veya vakfın gayesine aykırı faaliyette bulunanları vazifelerinden uzaklaştırmak.

h) vakıf senedinde yer almayan ancak vakfın faaliyeti ile ilgili mevzuat ve genel hükümlere aykırı düşmeyecek bilumum yönetmelik ve çalışma programlarını hazırlamak, bunların uygulaması için komisyonlar kurmak ve çalıştırmak.

ı) Vakıf Meclisi toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı gün ve saatini üyelere taahhütlü mektupla bildirmek.

i)Her türlü menkul, gayrimenkul malları, nakit değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini, benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer bir tasarruf yolu ile yahut satın almak veya kiralamak suretiyle temellük ve tasarruf etme ve bu suretle iktisap olunan mal varlığının vakıf mülkiyetine geçmesini sağlamak, vakfın faaliyeti ile ilgili nakil vasıtaları almak, para ile satın allanacak menkul, gayrimenkul mal ve diğer haklar için Mütevelli Heyetinin onayını almak, Leh ve aleyhte vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği ipotekleri akdetmek, aleyhindeki ipotekleri için Mütevelli i Heyetinin onayını almak, diğer gerekli tüm özel ve resmi işleri yapmak.

j) Mahkemelerde ve ihtilaflı işlerde vakfı temsil etmek üzere gerekli yetkilerle Avukatlar tutmak, azletmek.

.

k) Vakfı temsil etmek ve dereceleri ile birlikte yetkili imzaları tesbit etmek.

1) Vakıf Meclisinin ve Mütevelli Heyetinin karar ve on önerilerini uygulamak. Vakıf senedinde öngörülen görev ve işlemleri yapmak.

MADDE 21. VAKFIN KURUCU ÜYLERİ

1. YASİN CENGİZ GÖKÇEK

2. ENİS ÖKSÜZ

3. ŞABAN GÜLBAHAR

4. AHMET İNAN

5. ORHAN ÖZOKUR

6. TEKİN KÜÇÜKALİ

7. LOKMAN ALBAYRAK

8. AHMET YÖRÜK

9. OSMAN YILMAZ

10. LATİF RUHSAT ALPKAN

11. ABDÜLAHAT ANDİCAN

12. ŞABAN YAVUZ

13. AHMET EMİN YAVUZKOL

14. ŞABAN ÇAKIR

15. MURAT ÜLKER

16. MUHARRİP SEDAT KALSIN

17. RASİM CİNİSLİ

18. RAMAZAN BAKKAL

19. HAYRETTİN NUHOĞLU

20. MUSTAFA YENİGÜN

21. AHMET TURAN AKKAYA

22. ŞERAFETTİN YILMAZ

Avrasya Bir Vakfı